Manuele geneeskunde

Wat is manuele geneeskunde?

Manuele geneeskunde houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van klachten van het "bewegingsapparaat". Dit wil zeggen: wervelkolom, spieren en gewrichten van armen en benen. Centraal hierbij staat het onderzoek van de gewrichten. Het blijkt namelijk, dat de oorzaak van veel pijnklachten, o.a. "spierpijn", gezocht moet worden in een stoornis van de beweeglijkheid van een gewricht. Dit laatste wordt ook wel een "blokkering van het gewricht" genoemd.

Bij de manuele geneeskunde is het stellen van de juiste diagnose van groot belang voor het instellen van de juiste therapie. Een blokkering kan verschillende oorzaken hebben. Vaak is overbelasting van een gewricht als gevolg van een "rare" beweging, een ongeval of een slechte werkhouding de aanleiding tot het ontstaan van een blokkering.

Meestal vindt men bij een patiënt meerdere blokkeringen. Ook komt het wel voor dat een blokkering in de nek de oorzaak is voor pijn onder in de rug. Een blokkering kan het meest effectief behandeld worden door middel van een "manipulatie". Dit is een handgreep waarbij een kleine zeer snelle beweging wordt gemaakt waardoor de bewegingsbeperking van het gestoorde gewricht wordt hersteld. Ook effectief is "mobilisatie" van een gewricht waarbij een kleine langzame beweging wordt gemaakt ter herstel van de beweeglijkheid. Een ander aspect van de behandeling dient te bestaan uit maatregelen die moeten voorkomen dat de blokkeringen en daarmee de klachten terugkomen. Dit is afhankelijk van de oorzaak van het ontstaan van de blokkeringen en deze oorzaak moet dan ook worden opgespoord. Daarom is de diagnostiek zo belangrijk. Buiten het stellen van een diagnose en instellen van behandeling kunnen er adviezen of andere therapievormen gegeven worden welke het terugkeren van blokkeringen voorkomen.

Is een manipulatie gevaarlijk?

Een manipulatie is niet gevaarlijk mits deze wordt uitgevoerd door een deskundige arts of manueel therapeut en is voorafgegaan door een gedegen onderzoek. Soms wordt een knappend geluid gehoord bij de behandeling. Dit komt waarschijnlijk door verplaatsing van vloeistof in het gewricht en heeft niets met de botten zelf te maken. Het gewricht wordt door de manipulatie dan ook niet beschadigd.

Doet de behandeling pijn?

De meeste patiënten ervaren een manipulatie als een kortstondig "vreemd gevoel", maar vinden de behandeling niet pijnlijk. Er zijn echter patiënten die de behandeling wel als pijnlijk ervaren; dit zijn meestal patiënten met specifieke pijnklachten of mensen die zich voor hun eerste bezoek aan ons hospitaal zenuwachtig hebben gemaakt waardoor de spanning in de spieren te hoog is.

Is meteen na de behandeling effect te verwachten?

De meeste patiënten ervaren dat hun klachten direct na de behandeling reeds verminderd zijn of al binnen een paar uur. In bepaalde gevallen is het effect van de behandeling pas later merkbaar, soms zelfs pas na enkele dagen of weken. Er zijn dan vaak meerdere behandelingen noodzakelijk. Als de behandelende arts denkt dat dit bij U het geval zal zijn, zal hij U dat meedelen.

Moeten er röntgenfoto’s worden gemaakt?

Voor de behandeling worden doorgaans röntgenfoto’s gemaakt. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Röntgenfoto’s geven informatie over aard en mate van afwijkingen welke aan het skelet kunnen optreden. Soms kunnen bevindingen op de röntgenfoto’s van doorslaggevende betekenis zijn voor de wijze waarop U behandeld dient te worden. Ook kunnen de röntgenfoto’s van belang zijn voor het nemen van maatregelen die moeten voorkomen dat de klachten na de behandeling terugkomen. Zijn van U kort tevoren röntgenfoto’s gemaakt, dan is het mogelijk dat wij deze ter inzage opvragen. In een aantal gevallen blijkt het toch noodzakelijk te zijn nieuwe röntgenfoto’s te maken.

Is iedereen te behandelen?

De manuele geneeskunde is een onderdeel van de algemene geneeskunde en geen vervanging daarvan! Het zal U duidelijk zijn dat de manuele geneeskunde niet voor alle klachten een oplossing kan bieden. Of U baat zult hebben bij deze vorm van geneeskunde zal afhankelijk zijn van wat er tijdens het onderzoek bij U wordt gevonden.

Alle klachten voortvloeiend uit het bewegingsapparaat komen in aanmerking voor onderzoek en eventueel voor behandeling. Bijvoorbeeld: rugklachten met of zonder uitstraling in het been; nekklachten met of zonder uitstraling in de arm; hoofdpijn of duizeligheid welke uit de nek afkomstig zijn.

In bepaalde gevallen bestaat de behandeling niet alleen uit manipulatie maar worden ook aanvullende handelingen verricht. Soms zijn injecties nodig, die moeten voorkomen dat blokkeringen en dus de klachten terugkeren.

Niet alle stoornissen in het bewegingsapparaat berusten op blokkeringen. Heeft U bijvoorbeeld een "hernia", dan zal deze door middel van andere maatregelen en/of eventueel operatief ingrijpen moeten worden verholpen. Blijven nadien toch klachten bestaan (ook nadat U geopereerd bent), dan kunnen deze het gevolg zijn van de door de hernia opgetreden blokkeringen in de wervelkolom. De hernia zelf kan intussen genezen zijn. Is dat bij U het geval, dan kan manuele geneeskunde U meestal wel helpen. Ook wanneer bij U veel zogenaamde "slijtage" bestaat, dan is het toch mogelijk dat Uw klachten berusten op blokkeringen. Behandeling is dan wel zinvol.